Reklamační řád

e-shopu www.coop-box.cz provozovaného družstvem KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí se sídlem Tvardkova 1191, 562 13 Ústí nad Orlicí, IČ 00032212. Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Dr XVIII, vložka 352 (dále jen KONZUM UO nebo Prodávající)

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek Služby COOP-BOX. Před objednáním zboží je Kupující povinen seznámit se s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami prodávajícího.

Má se za to, že Kupující podáním své objednávky na odběr zboží prostřednictvím služby COOP-BOX potvrzuje, že s Reklamačním řádem a obchodními podmínkami souhlasí.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje KONZUM UO ke každému zakoupenému zboží dodací list – fakturu, která obsahuje všechny potřebné údaje pro uplatnění případné reklamace.

II. ZÁRUČNÍ DOBA

Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost (Záruční doba) na zakoupené zboží v následující délce:

Výjimkou jsou:

Záruční doba začíná běžet dnem, na který si Kupující zboží objednal, ke kterému je vystavena faktura a dle Obchodních podmínek si zboží kupující má převzít.

III. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat (množství, druh, kvalitu, neporušenost obalů) a případné zjištěné vady reklamovat ihned ve výdejním místě.

IV. ZÁNIK NÁROKU NA UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Práva kupujícího na uplatnění reklamace zanikají v těchto případech:

Prodávající nezodpovídá za vady, které vznikly v důsledku opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním nebo nesprávným použitím výrobku.

V. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud není konkrétně uvedeno jinak, řídí se reklamační řád příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.6.2014